תקנון ותנאי שימוש

האתר www.book4book.co.il   (להלן " האתר ") נועד לאפשר מכירת ספרים חדשים ומשומשים וכן מוצרים ושירותים נלווים.

בתקנון "האתר" מפורטים תנאי השימוש בו. גולשים באתר (להלן "המשתמשים") מחויבים לפעול ולעשות שימוש באתר בכפוף למפורט בתקנון זה. "משתמשים" שאינם מסכימים לתנאים אלו במלואם, אינם רשאים לעשות שימוש כלשהו ב"אתר". מנהלי "האתר" רשאים לערוך שינויים באתר, בתכניו ובמוצריו ובמחיריהם, וכן בתקנון ובתנאי השימוש בו , ללא הודעה מוקדמת למשתמשים. במקרה כזה של שינוי יהיו תנאי עסקאות שכבר בוצעו - על פי תנאי התקנון שהיה תקף בעת ביצוע העסקה.

המשתמש מצהיר כי הוא רשאי לבצע פעולה משפטית (אינו קטין מתחת לגיל 18), מסר פרטים נכונים, מדויקים ועדכניים הנדרשים לביצוע העסקה והקשר עימו לרבות שם, טלפון, כתובת ,דוא"ל  ופרטי חיוב לצורך ביצוע ההזמנה או לצורך חיוב או לבצוע כל פעולה אחרת באתר. ה"משתמשים" מתחייבים לספק את הנתונים הנכונים, המלאים והמדויקים הנדרשים לשם ביצוע פעולות באתר, לקבלת שירות , ו אן לצורך כל פעולה או פעילות אחרת באתר ו/או באמצעות האתר . האתר רשאי שלא לטפל בהזמנות חלקיות, חסרות או חשודות ככוזבות ולנקוט בצעד משפטי כנגד משתמש שמסר פרטים אישיים מזהים כוזבים.

Book4book מצידה לא תעשה שימוש לרעה בנתונים שספקו המשתמשים לצורך בצוע ההזמנה, אבל שומרת לעצמה את האפשרות לשלוח אל משתמשים רלבנטיים באתר הודעות ועדכונים מעת לעת. לכל "משתמש" ניתנת האפשרות להוסיף או להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני מרשימות הדיוור של ה"אתר" באמצעות  פנייה במייל ל"אתר".

"האתר" מסתייע בביצוע מחויבויותיו ללקוחותיו בספקים ושירותים חיצוניים כגון דואר, ספקי שליחויות פרטיים ואחרים, ספקי ספרים ו/או מוצרים, ספקי אינטרנט, ספקי תוכן לרבות פרסומות, קווי תקשורת, אנשי מקצוע לתחזוקה, תיקון ו/או שינויים ב"אתר" ,שירותי חיוב כספיים ועוד. ספקים אלו עשויים להיות חשופים לפרטים המופיעים בפרטי הזמנות ספרים או בפרטי פניות של המשתמשים , לרבות שמות פרטיים ומשפחה , מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני ועוד. כל עיכוב או שיבוש מצד ה"אתר" ו/או ספקי השירות בישראל ו/או בחו"ל הקשורים למתן השירות ל"משתמשים" ולפרטיהם האישיים לרבות אלו המופיעים בהזמנותיהם ו/או עלו במהלך הקשר העסקי עם "האתר"ו/או חשיפה לפרטים הקשורים לפעילות המשתמשים באתר לרבות הזמנות ופניות,  לא ייחשבו כהפרה, עיכוב  או שיבוש מצד האתר ללקוחותיו ולא יהווה עילה או בסיס לתביעה או פיצוי כלשהו באופן ישיר או בעקיפין. כמו כן לאתר לא תהיה אחריות כלשהי במקרה של חדירה שאיננה בהרשאה לקווי התקשורת שבשימושו ו/או בשימוש המשתמשים ו/או מחשבי ספקיו ונותני השירות של ה"אתר" , ולמשתמשים לא תהיה עילה או בסיס לתביעה או פיצוי כלשהו באופן ישיר או בעקיפין בגין חדירה או שימש לרעה כתוצאה ממנה.

ספרים ו/או מוצרים אחרים או מוצרים נלווים הנרכשים באמצעות האתר אינם מיוצרים על ידי "האתר", והוא אינו אחראי על התכנים שבהם, מסרים, ציורים, תמונות , איורים ו/או תיאורם ו/או טיב ייצורם, ו/או פגמים, ו/או אי התאמה בין תיאורם לבין טיבם בפועל ו/או תוצאות השימוש בהם למעט החלפת מוצר שנתגלה בו פגם, או החזר הכספים ששילם הרוכש בגין אותו מוצר.   

תשלומים עבור קנייה באמצעות האתר יתבצעו אך ורק באמצעות חיוב כרטיס האשראי של המשתמש או באמצעות שירות חברת "פייפאל".  אין לשלוח צ'ק  ואין לשלוח כסף מזומן עבור שירותי האתר. 

לאחר ביצוע הזמנה על ידי המשתמשים האתר יבדוק את פרטיה ואת יכולתו לספק את המוצרים הכלולים בה . במידה ומסיבה כלשהי כמו חוסר במוצר מתאים לפרטי ההזמנה או במלאי של האתר או של הספק או שיבושים מכל סוג שהוא,  או בעיות בחיוב כרטיס האשראי של המשתמש, או מסירה שגויה של פרטים  לרבות פרטים לחיוב, או  מכל סיבה אחרת - לא תהיה אפשרות לספק את הספר ו/או המוצר שהזמין הלקוח -  מתחייב "האתר" לבטל חיובים כלשהם במידה ובוצעו. בכל מקרה אי אספקת המוצר מסיבה כלשהי ,לא תהווה עילה לקבלת פיצוי כלשהו מעבר להחזר כספי של מחיר המוצר בו חויב הלקוח, במידה ואכן בוצע חיוב.

המחירים של השירותים  או המוצרים המופיעים באתר עשויים להשתנות ולהתעדכן מעת לעת וללא הודעה מוקדמת, לפי שיקולים שונים של "האתר". בעת ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש נקבע המחיר לחיוב כפי שמופיע בטופס ההזמנה ועותק ממנו נקלט במחשבי ספקי האתר. עותק ההזמנה נצפה על ידי המשתמש ומומלץ המשתמש ידפיס וישמור לעצמו עותק. בנוסף מנגנון האתר שולח באופן אוטומטי עותק מההזמנה למייל שהמשתמש הזין לטופס ההזמנה. במידה ויתבצעו על ידי המשתמש תוספות להזמנה, או שינויים במוצרים ו/או שירותים כמו תוספת או שינוי פריט ו/או אופן המשלוח בין בכתב ובין טלפונית בסמוך לחיוב ישתנה מחיר החיוב הסופי בהתאם. כל משתמש שביצע עסקה באתר רשאי לבטלה מסיבה כלשהיא וללא הסברים. זכות זו הינה למשך 14 יום מקבלת הספרים ובתנאי שהודעה על כך נמסרה בכתב מ"המשתמש" ל"אתר". במקרה כזה "המשתמש" יחזיר ל"אתר" באמצעות הדואר את המוצר שקיבל מ"האתר", באריזתו ובמצב כפי שנשלח אליו בצרוף החשבונית שנשלחה אליו והוא יזוכה בכספים ששילם תמורת העסקה, בניכוי הכספים שנקבעו, הכל על פי החוק.

בעסקאות בהן מתבצעת אספקת המוצר על ידי ספק חיצוני (למשל מחסן הוצאת ספרים, שירותי דואר ,שליחויות ) יועברו אליו על ידי "האתר" שם הלקוח, כתובת ,מספר טלפון, שם המוצר וכל נתון רלבנטי אחר על מנת שהספק יוכל לממש את אספקת המוצר/ים. 

"האתר" עשוי לאפשר מעת לעת ל"משתמשים"  להציע לו ספרים יד שנייה שברשותם, אשר תמורתם יוכלו "המשתמשים" לקבל זיכוי לרכישת ספרים משומשים אחרים המופיעים באתר. האתר" יבחן את ההצעות שתשלחנה ל "אתר" לפי צרכיו ומדיניותו, ולפי שיקול דעתו הבלעדית וישיב להצעות רלבנטיות. בכל מקרה יתקבלו רק ספרים ללא פגמים, נקיים, עם דפים וכריכה שלמים. אין בשירות זה משום התחייבות להצעה כלשהי. במידה והצעה תמצא מתאימה תשלח למציעים במייל הודעת זיכוי מוגבלת לשימוש בתוך 10 ימים, שתכנס לתוקף לאחר שהמציע ישלח את הספרים ל book4book, ולאחר שהמציע יקבל הודעה שהם התקבלו ומצבם טוב ללא פגמים, נקיים, עם דפים וכריכה שלמים. הקביעה באם הספרים הינם במצב טוב, תהיה על-פי השיקול הבלעדי של "האתר".את הודעת הזיכוי עבור ספרים משומשים שאושרו על ידי "האתר" והתקבלו אצלו ניתן לנצל לרכישת ספרים משומשים אחרים מ"האתר".  

קניית ספרים ו/או מוצרים

 "האתר" מאפשר ל"משתמשים" לקנות באמצעותו ספרים חדשים ו/או משומשים וכן  מוצרים אחרים / נלווים. דמי המשלוח בדואר מפורטים בדף "מדיניות משלוחים" ועשויים להשתנות מעת לעת. קישור לדף "מדיניות המשלוחים" מתאפשר מתחתית כל עמוד באתר. מחירי המשלוחים הינם לכל כמות ספרים בעסקה/הזמנה אחת , ולכתובת אחת בישראל באמצעות חברת דואר ישראל ו/או חברת שליחות פרטית. .משלוח בשליחות מתבצע בכפוף ליעדי ותנאי חברת השליחים של דואר ישראל.ו/או באמצעות חברת שליחויות פרטית. בעת ביצוע ההזמנה ניתן לשנות את שיטת המשלוח ודמי המשלוח יעודכנו בהתאם למחיר המשלוח שיהיה בתוקף  באותה עת בדף "מדיניות המשלוחים" המתפרסם באתר. דמי המשלוח אינם זהים בהכרח לדמי המשלוח הנהוגים בחברת דואר ישראל ו/או חברת שליחויות פרטית ועשויים להשתנות מעת לעת לפי מדיניות האתר. דמי המשלוח יתווספו למחיר המוצר/ים באותה ההזמנה ..

 תוספת דמי המשלוח הינה עבור הזמנה ליעד אחד ולעסקה אחת וללא קשר למספר הספרים הכלולים באותה עסקה. המשלוחים יתבצעו באמצעות חברת דואר ישראל ו/או חברות שליחויות פרטיות לנקודות חלוקה אשר נבחרו על ידי דואר ישראל ו/או החברה שמספקת את שירות משלוח הדואר. .

משלוח באמצעות שליח יתבצע בכפוף לתנאי הפעילות של חברת דואר ישראל ואזורי החלוקה של חברת השליחויות . משלוחים לחו"ל כרוכים בתוספת מחיר. אם משקל המשלוח לחו"ל יהיה מעל  1ק"ג האתר יציע ל"משתמשים" הצעה למחיר משלוח בכתב במייל, לפי מספר הספרים ,  משקלם ויעד המשלוח וחיוב מחיר המשלוח לחו"ל יתבצע רק לאחר אישורו על ידי המזמין.

מחירי הספרים או המוצרים או תוספת דמי המשלוח עשויים להתעדכן מעת לעת. המחירים הקובעים לביצוע חיובים הם אלו המופיעים במחשבים המשרתים את ה"אתר" במועד ביצוע ההזמנה !.

על מנת להזמין ספרים מה"אתר" על ההזמנה להיקלט באופן מלא וברור במחשבים המשרתים את ה"אתר" לרבות שם הפריט , שם המזמין ,כמות הפריטים ,מחיר, פרטי המזמין לרבות מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני עדכנית ופעילה, כתובת המזמין וכתובת המשלוח. בעת ביצוע ההזמנה "המשתמש" מקבל עותק מההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני אותה הזין בעת שביצע את ההזמנה ובמקביל מופיע עותק של ההזמנה על מסך המחשב שממנו היא בוצעה עם אפשרות להדפיסה. "משתמש" שלא קיבל עותק מההזמנה לכתובת הדואר האלקטרוני שהזין בטופס ההזמנה, מתבקש לפנות ל"אתר" כדי לבדוק האם נקלטה. קבלת עותק מההזמנה אינו מחייב את "האתר" לספקה אלא מהווה אשור לכך שהיא נקלטה. אספקת הספרים המופיעים בהזמנה, כפופה להימצאותם ברשות האתר ו/או יכולתו לספקם , ו/או אצל ספקים חיצוניים לאתר, ותתבצע לכתובות בישראל בתוך 14 -  3 ימי עבודה ,מיום העבודה הבא אחרי היום שבו בוצע התשלום עבור ההזמנה. ימי עבודה אינם כוללים ימי שישי, שבת, חול המועד, ערב חג או חג.

במידה ויחול עיכוב שיחרוג ממועד אספקה זה, "האתר, יצור קשר עם "המשתמש" ויעדכן אותו. במקרה של מוצר חסר במלאי של "האתר" ,או כל סיבה שהיא שבגללה לא יוכל "האתר" לספק את המוצר, - יצור "האתר" קשר עם "המשתמש" , יעדכן אותו, ההזמנה תתבטל,  ובמידה ובוצע חיוב כלשהו "האתר" מתחייב לבטלו. במידה והזמנת "המשתמש" כוללת מספר ספרים/מוצרים שחלקם נמצאים במלאי וחלקם לא, רשאי האתר לפצל את המשלוח על מנת שלא לעכב את ההזמנה וזאת מבלי לחייב את "המשתמש" בדמי משלוח נוספים. 

האתר עשוי לאפשר ל"משתמשים" וליוצרים  ובמיוחד לסופרים ומשוררים בראשית דרכם לפרסם ספרים למכירה, להגברת חשיפה פרסומית, להעשרה ולידיעה של גולשי האתר. המפרסמים מתחייבים להיות בעלי זכויות היוצרים על היצירות/ הספרים ולשאת בכל אחריות ונזק שעלולים לנבוע מהפרסום של יצירותיהם / הספרים באתר. המפרסמים מתחייבים להקפיד על אמת בפרסום, ולמלא את התחייבויותיהם המופיעים בפרסום ו/או בקשריהם עם "משתמשים" הנובעים והקשורים לפרסומם באתר. כל הזכויות על הספרים והיצירות שמורות לבעליהן , לרבות המחברים , היוצרים, הוצאות הספרים ובעלי הזכויות ואין לעשות בהן כל שימוש. שאר התכנים שמורות הזכויות לבוק פור בוק.  "המשתמשים" מסכימים כי במידה ותהיינה מחלוקות משפטיות הן תידונה בבתי המשפט באזור ת"א והמרכז על-פי הדין הישראלי.